Spoštovani starši in učenci.

V Letnem delovnem načrtu smo 24. december 2020 predvideli kot pouka prost dan.

Zaradi nepredvidene spremembe šolskega koledarja (podaljšanje jesenskih počitnic), smo na šoli sprejeli sklep, da ta dan pouk bo. O obliki in načinu dela na ta dan pa vas bomo še obvestili.

Hvala za razumevanje.

S Sklepom o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2020/21  (MIZŠ, 26. 11. 2020) pa je določeno, da se vzgojno-izobraževalno obdobje po obveznem predmetniku izvaja v enem ocenjevalnem obdobju, ki traja od 1. septembra 2020 do 24. junija 2021, razen za učence 9. razreda, za katere traja do 15. 6. 2021.

Skladno s tem se zmanjša tudi število ocen, ki jih morajo učenci pridobiti v tem šolskem letu. Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenke/učenca oceni najmanj dvakrat v šolskem letu oziroma najmanj enkrat v šolskem letu, če se tak premet izvaja po fleksibilnem predmetniku. Pri predmetih, za katere predmetnik določa tri ali več ur tedensko, se znanje učenke/učenca oceni najmanj trikrat v šolsem letu.  Pri ocenjevanju znanja iz posameznega predmeta učiteljica/učitelj uporablja različne načine ocenjevanja, pri čemer velja, da vse ocene ne smejo biti pridobljene le pisno, razen v primeru, ko pri predmetu, za katerega je s predmetnikom določeno manj kot dve uri tedensko in se izvaja po fleksibilnem predmetniku, učenke/učenca ni možno oceniti več kot enkrat.

Ocenjevanje na daljavo se ne izvaja, razen, če le-to ni bilo napovedano že pred sprejetjem okrožnice MIZŠ z dne 26. 11. 2020.