1. Osnovni podatki o katalogu
Naziv zavoda:

Osnovna šola Mežica

Partizanska cesta 16, 2392 Mežica
Tel: (02) 62 11 811
Fax: (02) 62 11 813
tajnistvo@os-mezica.si

Odgovorna uradna oseba: Janko Plešnik, ravnatelj
ravnatelj@os-mezica.si
Datum prve objave kataloga: 20. september, 2006
Datum zadnje spremembe:
Katalog je dostopen na spletnem naslovu: http://www.os-mezica.si
2. Splošni podatki o zavodu in informacijah javnega značaja s katerimi razpolaga
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Kratek opis delovnega področja zavoda: Osnovnošolsko izobraževanje
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot Osnovna šola Mežica, Partizanska cesta 16, 2392 Mežica
Organigram zavoda Organigram zavoda
2.b Kontaktni podatki uradne osebe (oseb), pristojnih za posredovanje informacij
Pristojna oseba:

Janko Plešnik, ravnatelj

ravnatelj@os-mezica.si

2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov)
Notranji predpisi
 • Akt o ustanovitvi
 • Pravilnik o hišnem redu Osnovne šole
 • Pravilnik o šolskem redu Osnovne šole
 • Pravilnik o vzgojnem načrtu Osnovne šole
 • Pravilnik o razporeditvi delovnega časa
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti
Državni predpisi
Predpisi EU Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.
2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov)
Predlogi predpisov V postopku ni nobenega predloga predpisov.
2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih
Seznam strateških in programskih dokumentov
 • Letni delovni načrt (LDN) 
 • Poročilo o realizaciji LDN za šol. leto
 • Učbeniški sklad
2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov
Vrste postopkov, ki jih vodi organ
 • Prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi razred.
 • Odločanje o pritožbah na dajanje informacij javnega značaja.
 • Postopki priznavanja tujega izobraževanja.
 • Napredovanje delavcev v plačilne razrede.
 • Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.
 • Imenovanje ravnatelja.
 • Sprejem Letnega delovnega načrta.
 • Sprejem Poročila o realizacij LDN.
 • Sprejem Poslovnega poročila.
2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja
Seznam evidenc Jih ni.
2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov
Seznam zbirk Popis nepremičnin in premoženjskega stanja zavoda (v pripravi).
2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov
Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa
 • Objave že posredovanih informacij javnega značaja
 • Urniki oddelkov za šolsko leto
 • Šolski koledar za šolsko leto.
 • Cene kompletov učbenikov iz učbeniškega sklada
3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij: Večina informacij je dostopna prek spleta na naslovu  http://www.os-mezica.si
ob vsakem času.Informacije so fizično dostopne v delovnem času na sedežu šole.
4. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja
Seznam najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji)
 • Urniki oddelkov za šolsko leto
 • Šolski koledar za šolsko leto.
 • Letni delovni načrt (LDN)